Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Αμοιβαία Μετεγγραφή

Αμοιβαία Μετεγγραφή

Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταγραφή σε αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών, υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Διαδικασία

Οι φοιτητές που επιθυμούν αμοιβαία μεταγραφή υποβάλλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, καταθέτοντας την βεβαίωση εγγραφής στο τμήμα προέλευσης και κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων φοιτητών για αμοιβαία μεταγραφή, η οποία υποβάλλεται στα αντίστοιχα τμήματα. Η έγκριση και η διαδικασία μεταφοράς θέσης ολοκληρώνεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του ΑΕΙ ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου /Διοικούσας Επιτροπής της Α.Ε.Α.

Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν αμοιβαία μεταγραφή χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή τμήμα. Η αμοιβαία μεταγραφή δεν επιτρέπεται από και προς Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, τονίζουμε ότι η αμοιβαία μεταγραφή γίνεται υπό την προϋπόθεση εγγραφής στο ίδιο εξάμηνο σπουδών.

Δικαιολογητικά

1) Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης.
2) Κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων φοιτητών για μεταφοράς θέσης εισαγωγής, η οποία υποβάλλεται στις Αντίστοιχες Σχολές / Τμήματα των ΑΕΙ

Αναγνώριση μαθημάτων

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α) για την αναγνώριση μαθημάτων.

* το γράμμα ν ισούται με την διάρκεια φοίτησης της σχολής σε έτη

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →