Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Σίτιση

Σίτιση

Ο φοιτητής έχει το προνόμιο της δωρεάν σίτισης στις ακαδημαϊκές εστίες της πόλης του. Οι εστίες είναι είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές και λειτουργούν με κονδύλια του κράτους. Σκοπός τους είναι να παρέχουν στον φοιτητή δύο πλήρη γεύματα την ημέρα, ένα το μεσημέρι και ένα το βράδυ. Οι ώρες λειτουργίας διαφοροποιούνται από πόλη σε πόλη. Συνήθως λειτουργούν 4ώρες το μεσημέρι (12:00 με 16:00) και 4 ώρες το απόγευμα (16:00 με 21:00)

Σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος περιορίζεται στις 45,000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 5,000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Αν υπάρχουν αδέρφια που σπουδάζουν, το συνολικό ποσό προσαυξάνεται κατά 3,000 ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση σίτισης είναι ο φοιτητής να βρίσκεται στο πρώτο του πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό. Σε περίπτωση δεύτερου πτυχίου, ο φοιτητής δεν δικαιούται σίτιση.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση από το γραφείο σίτισης της σχολής
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο
 • Βεβαίωση σπουδών
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το προηγούμενο οικονομικό έτος
 • Πιστοποιητικό πολυτεκνίας (όπου χρήζει)
 • Βεβαίωση σπουδών αδερφών (όπου χρήζει)

Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων

 • Εκκαθαριστικό σημείωμα του γονέα με την μέριμνα του τέκνου
 • Διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο γονέας έχει αποκλειστική οικονομική επιμέλεια για το τέκνο

* το γράμμα ν ισούται με την διάρκεια φοίτησης της σχολής σε έτη

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →