Φοιτητής, σχολές, ταινίες, συνταγές | Είμαι Φοιτητής

Τμήμα Ψυχολογίας

Επιστημονικό Πεδίο: 1
Κωδικός Μηχανογραφικού 170
Βάση εισαγωγής: 17487 (2017)

Στόχος του Τμήματος: Μέσα σε κλίμα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και αναπτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος, που επι­γραμματικά είναι: ♦ η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης (Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματική, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική Ψυχολογία), ♦  η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευνας για την κατα­γραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης συμπεριφο­ράς, ♦ η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επι­στήμης ως μίας εκ των Επιστημών του Ανθρώπου και της Κοι­νωνίας.

Επαγγελματικές προοπτικές: Η Ψυχολογική Επιστήμη έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το πεδίο αυτό φαί­νεται να διευρύνεται όλο και περισσότερο στην Ελλάδα όπου ο παράγοντας «Ανθρώπινες Πηγές» αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους καθοριστικούς δείκτες ανάπτυξης της χώρας. Οι από­φοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν το δικαίωμα να λάβουν Άδεια Άσκησης του Επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεως τους στις οικείες Νομαρχίες. Η άδεια άσκη­σης επαγγέλματος κατοχυρώνει το δικαιούχο στη νόμιμη άσκη­ση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο οποίος απα­σχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρόνοιας, Υγείας, Απονο­μής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, καθώς και σε φορείς της Πολιτι­κής και Οικονομικής ζωής της χώρας. Ωστόσο πρέπει να διευ­κρινισθεί ότι για την άσκηση της ειδικότητας στην Κλινική Ψυχο­λογία, στην Σχολική Ψυχολογία και στην Οργανωτική Ψυχολογία η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους κλάδους αυτούς είναι απα­ραίτητη.

Μεταπτυχιακά

Βρείτε πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Εξελειγμένη αναζήτηση

Συνταγές

Περισσότερες συνταγές →

Ταινίες

Περισσότερες ταινίες →